Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

logo1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Doposażenie pracowni Oddziału Kardiologicznego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie mające na celu poprawę jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 nr projektu: POIS.09.02.00-00-0160/19-00

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, poprzez doposażenie Oddziału Kardiologii Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, w nowatorskie rozwiązania sprzętowe do IV kwartału 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 3 042 860,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 072 485,42 PLN

Planowany termin zakończenia projektu – IV kwartał 2021.

Efekty projektu:

Główny efekt projektu to zakup aparatury medycznej:

  • zestawu do krążenia pozaustrojowego,
  • systemu elektroanatomicznego,
  • aparatu echokardiograficznego ACT,
  • modułu do rekonstrukcji anatomii jam serca.

Wyżej wymienione środki trwałe będą na stałe zainstalowane w ramach projektu oraz zostaną ujęte w głównej księdze inwentarzowej.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych