Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

logo1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem”, nr projektu: POIS.09.01.00-00-0253/17.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez budowę SOR wraz z lądowiskiem oraz zakup niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem tego oddziału do II kwartału 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 76 866 527,19 PLN

 Dofinansowanie projektu z UE: 12 745 325,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego w zakresie utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych/SOR/ powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej interwencji terapii(roboty budowalne, doposażenie) – tryb pozakonkursowy, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany termin zakończenia projektu – II kwartał 2022.

Efekty projektu:

Do głównych efektów projektu o charakterze ilościowym należy zaliczyć m.in.:

- wzrost liczby leczonych pacjentów,

- utworzenie nowych miejsc pracy.

W zakresie wskaźników produktu, zdefiniowano osiągnięcie m.in. następujących komponentów:

- budowa lądowiska dla śmigłowców,

- zakup aparatury medycznej.

Ponadto, w ramach projektu wsparty zostanie obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastosowane zostaną także rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej podmiotu.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych