Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

logo

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych”.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, poprzez doposażenie Oddziału Kardiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowalnych do I kwartału 2022 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 10 482 232,21 PLN

Całkowita wartość projektu: 16 814 436,60 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

I. Realizację niezbędnych robót budowalnych w zakresie poprawy funkcjonowania oddziałów Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I.1 Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia sali operacyjnej hybrydowej
I.2 Powiększenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o dodatkowe 2 łóżka

II. Doposażenie oddziałów szpitalnych poprzez zakup aparatury medycznej.

Efekty projektu:

Do głównych efektów projektu o charakterze ilościowym należy zaliczyć m.in.:

- wzrost liczby leczonych pacjentów na oddziałach objętych wsparciem

- utworzenie nowych miejsc pracy

W zakresie wskaźników produktu, zdefiniowano osiągnięcie m.in. następujących komponentów:

- zakup nowoczesnego sprzętu oraz realizację prac budowlanych, zakup nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu wsparty zostanie 1 podmiot leczniczy - SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

- poniesione zostaną nakłady inwestycyjne na zakup nowej aparatury medycznej

Ponadto, w ramach projektu wsparty zostanie obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zakupiony zostanie także przenośny moduł pacjenta wykorzystujący do przesyłania danych technologię GSM, kompatybilny z systemem telemonitoringu mający na celu bezpieczne zmniejszenie częstotliwości wizyt kontrolnych i wczesne wykrywanie zmian w stanie zdrowia pacjenta (poprzez parametry/statystyki dostępne online).

W ramach realizowanego przedsięwzięcia, zastosowane zostaną także rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej podmiotu np. zastosowane zostaną energooszczędne źródła światła.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych