Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

W dniu 24.09.2012 została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów określonych przepisami prawa oraz unowocześnienie pracowni zakładów diagnostyki obrazowej ZOZ MSWiA w Rzeszowie", numer UDA-POIS.12.02.00-00-031/08-00, w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, www.pois.gov.pl.

 

Projekt wspolfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 584 139,56 zł.
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 954 471,57 zł.

 

Celem inwestycji jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ MSW w Rzeszowie.

 

Projekt będzie realizował również następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie wykrywalności chorób,
 • usprawnianie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad pacjentami,
 • zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych,
 • podniesienie jakości usług specjalistycznych i wysokospecjalistycznych uzyskanych w wyniku realizacji projektu.

 

Zakres projektu obejmuje następujące elementy:

 1. Budowa infrastruktury zewnętrznej, w skład której wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni brukowanej.
 2. Przebudowa istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć, w szczególności:
  • pomieszczeń zaplecza medycznego – gabinetów badań i zabiegów, sali wzmożonego nadzoru, dyżurki lekarzy i pielęgniarek, izolatki,
  • pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i technicznych, w tym dla niepełnosprawnych,
  • trzech holi, komunikacji i pomieszczeń administracji,
  • przebudowa i wymiana wszystkich instalacji sanitarnych elektrycznych i telekomunikacyjnych z osprzętem i wyposażeniem.
 3. Przebudowa istniejącego szybu windy osobowej na szyb windy typu szpitalnego.
 4. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu doposażenia Izby Przyjęć i Pracowni Diagnostyki Obrazowej (pracowni RTG, USG i endoskopii).

 

Dzięki realizacji inwestycji w powyższym zakresie zostaną osiągnięte poniższe korzyści:

 • poszerzenie funkcjonalności Izby Przyjęć,
 • dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych,
 • dostosowanie Izby Przyjęć do przyjmowania dużej ilości pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
 • poprawa komfortu transport pacjentów z karetki do pomieszczeń zaplecza medycznego,
 • poprawa standardu wyposażenia w instalacje sanitarne, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji itp.,
 • zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • wzrost jakości świadczonych usług medycznych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na badania,
 • dostosowanie świadczonych usług do potrzeb rynku,
 • zwiększenie konkurencyjności szpitala na rynku usług medycznych,
 • zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów,
 • dostosowanie funkcji pomieszczeń do obowiązujących przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 (z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem funkcjonalnym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 

Dotychczas SP ZOZ MSW zrealizował następujący zakres prac:

 • zbudowano werandę dla karetek, poczekalnię pacjentów oraz przebudowano Izbę Przyjęć wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • zakupiono defibrylator.