e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Dla Pacjenta

Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
  ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, (dalej: „Zakład”)
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych:

  Daniel Panek
  Inspektor Ochrony Danych SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie,
  ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Szpital może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następującym(-ych) celu (celach):
  1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności:
   • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
   • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
   • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
   • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
   • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
  2. archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,
  3. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  4. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności wymienionym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (np. NFZ),
  • podmiotom finansującym udzielane Państwu świadczenia zdrowotne na podstawie zawartej z Zakładem umowy (w zakresie niezbędnych danych potwierdzających wykonanie usługi),
  • podmiotom wykonującym usługi na podstawie zawartej z Zakładem umowy (np. konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne),
  • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Zakładu, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom specjalizującym się w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
  • podmiotom, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego, z wyjątkiem przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
 9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 


Więcej informacji do przeczytania w Polityce Prywatności RODO MSWiA Rzeszów.

 

 

mgr Lucyna Łakota

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godz. 1300 - 1430 w budynku H

tel. 17 86 43 292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

 

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Na wykonywane w ramach programów profilaktycznych badania mammograficzne i cytologiczne mogą zgłaszać się bez skierowania wszystkie ubezpieczone kobiety, które spełniają powyższe kryteria.

 

logo rak szyjki

 


 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta korzystając z usług naszego Szpitala mają Państwo prawo do korzystania z opieki duszpasterskiej w kaplicy szpitalnej lub w oddziale, sprawowanej przez kapelana szpitalnego wyznania rzymsko-katolickiego.

W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłana innego wyznania, informuje o tym pielęgniarkę, która wskazuje pacjentowi dostępne numery kontaktowe.

Numery do kapłanów umieszczone są na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń na każdym oddziale.

 


 

Na terenie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie funkcjonuje kaplica wyznania rzymsko-katolickiego w budyneku A na parterze (Plan budynków).

Msze święte odbywają się:

 • w dni powszednie o godzinie 15:00,
 • w niedziele i święta o godzinie 7:15,
 • w soboty o godzinie 7:30.

Kapelan ks. Marian Godek

tel. 577 036 243

 


 

 

Urszula Rupar

Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów

tel. 17 86 43 222

 


 

 

Barbara Rzeszutko

Koordynator Procesu Leczenia Onkologicznego

tel. 530 049 130

 


 

 1. PORADNIE POZ
  1. Ogólne zasady rejestracji.
   • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
   • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
   • Dane kontaktowe z rejestracją zamieszczone są na stronach poszczególnych poradni POZ.
  2. Wymagane dokumenty:
   • dowód tożsamości,
   • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
  3. Ustalanie terminu wizyty.
   • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
   • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
    • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
    • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
    • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
    • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
    • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  4. Ważne informacje.
   • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
   • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
   • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 2. PORADNIE SPECJALISTYCZNE
  1. Ogólne zasady rejestracji.
   • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
   • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
   • Dane kontaktowe z rejestracją zamieszczone są na stronach poszczególnych poradni.
  2. Wymagane dokumenty:
   • dowód tożsamości,
   • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
   • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
  3. Skierowanie nie jest wymagane do poradni:
   • ginekologa i położnika,
   • psychiatry,
   • wenerologa.
  4. Przywileje pacjentów Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:
   • inwalidzi wojenni,
   • osoby represjonowane,
   • kombatanci,
   • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
   • chorzy na gruźlicę,
   • zakażeni wirusem HIV,
   • w zakresie badań dawców narządów,
   • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - tylko w zakresie leczenia odwykowego,
   • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  5. Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.
   • W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
   • W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
   • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
    • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
    • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
    • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
    • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
    • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  6. Ważne informacje.
   • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
   • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
   • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

  


 

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefoniczna Informacja Pacjenta Składanie skarg i wniosków Ogólnopolska bezpłatna infolinia:
800 - 190 - 590
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta i Osób Niepełnosprawnych
ul. Al. Solidarności 77,
00 – 090 Warszawa