bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Instrukcja korzystania z BIP

 

Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uwarunkowania prawne

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznieniu. Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznieniu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Publikacja Biuletynu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Instrukcja korzystania z BIP-u

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu po lewej stronie. Jest ono pogrupowane w działy tematyczne wyróżnione większą czcionką. Są to:

 • Strona główna,
 • Informacje przedmiotowe,
 • Informacje podmiotowe,
 • Narzędzia BIP.

Odnośnik "Strona główna", z każdego miejsca Biuletynu pozwala wrócić na stronę główną.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy dokumenty należące do danego tematu działu wyświetlają się w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.
Dokumenty przedstawiające oryginały (np. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej) lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinna być zainstalowana przeglądarka dokumentów PDF. Są to powszechnie używane narzędzia, darmowe, dostępne w Internecie.

Ostatni główny dział lewego menu "Narzędzia BIP" zawiera następujące działy:

 • Mapę strony przedstawia strukturę drzewiastą BIP,
 • Rejestr aktualności usuniętych zawiera usunięte aktualności,
 • Rejestr stron usuniętych zawiera usunięte strony BIP,
 • Rejestr zmian zawiera poprzednie wersje stron BIP, które były modyfikowane,
 • Redakcja BIP jest listą osób odpowiedzialnych za treść Biuletynu,
 • Statystyki BIP przedstawiające oglądalność stron Biuletynu,
 • Instrukcja zawiera niniejszy tekst.

Oprócz lewego menu w nagłówku strony znajdują się:

 • Wyszukiwarka pozwalająca na przeszukanie zawartości Biuletynu,
 • Ustawienia czcionki pozwalają na regulację rozmiaru czcionki i włączenie trybu kontrastowego,
 • Logo Służby Zdrowia MSWia pozwalające wrócić na stronę główną z każdego miejsca Biuletynu,
 • Logo BIP będące jednocześnie odnośnikiem do www.bip.gov.pl.

Ponadto na każdej stronie w prawym dolnym rogu znajduje się ikonka drukarki pozwalająca wydrukować dokument lub informację na drukarce.

 

 Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 14.06.2016
Dokument z dnia: 14.12.2012
Dokument oglądany 6372 razy