bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
  1. Poradni Ginekologicznej
  2. Poradni Reumatologicznej,
  3. Poradni Urologicznej,
  4. Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym;
 2. pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie w:
  1. Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym,
  2. Oddziale Udarowym i Neurologicznym,
  3. Izbie Przyjęć;
 3. wykonywanie:
  1. diagnostyki i terapii psychologicznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,
  2. badań psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres 12 m-cy.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 27.02.2012r. do godz. 11.00
w Sekretariacie Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 27.02.2012r.
o godz. 11.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygniecie konkursu ofert

Specyfikacja

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 22.02.2012
Dokument oglądany 838 razy