bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie
OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

 1. ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
   1. Poradni Otolaryngologicznej,
   2. Poradni Kardiologicznej,
   3. Poradni Okulistycznej,
   4. Poradni Diabetologicznej,
   5. Poradni Chirurgii Ogólnej,
   6. Poradni Urazowo-Ortopedycznej,
   7. Poradni Chirurgii Dziecięcej,
   8. Poradni Endokrynologicznej,
   9. Poradni Dermatologicznej,
   10. Poradni Zdrowia Psychicznego,
   11. Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym;
  2. pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie w:
   1. Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym,
   2. Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym,
   3. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  3. wykonywanie:
   1. konsultacji neurochirurgicznych,
   2. konsultacji chirurgii naczyniowej,
   3. diagnostyki i terapii psychologicznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,
   4. badań i terapii neurologopedycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,
   5. badań psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
   6. badań stomatologicznych,
   7. badań BAC piersi,
   8. USG Doppler żył i tętnic.
 2. Przychodni MSWiA w Krośnie w następującym zakresie:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

 1. Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
 2. Poradni Otolaryngologicznej,
 3. Poradni Okulistycznej,
 4. Poradni Chirurgicznej,
 5. Poradni Dermatologicznej,
 6. Poradni Neurologicznej.

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres 12 m-cy.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 20.02.2012r. do godz. 12.00
w Sekretariacie Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 20.02.2012r.
o godz. 12.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacja

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany 893 razy