bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie


1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii .
2.    Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii
w Poradni Chirurgii Ogólnej.
4.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Psychologicznej.
5.    Wykonywanie badań USG Doppler tętnic szyjnych.
6.    Wykonywanie badań i zabiegów w Pracowni Endoskopii dla potrzeb oddziałów szpitalnych     i lecznictwa ambulatoryjnego.
7.    Wykonywanie konsultacji, diagnostyka i leczenie pacjentów prowadzone w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym i Oddziale Wewnętrznym
z Pododdziałem Kardiologicznym w zakresie schorzeń przewodu pokarmowego.

Umowa na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta:
pkt 1. od 01.02.2012 r. do 31.01.2013 r.
pkt 2. od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.        
pkt 3 - 7 od 01.02.2012 r. do 31.01.2013r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 30.01.2012r.
do godz. 12.00 w Sekretariacie Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 30.01.2012r.
o godz. 12.10.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 27.01.2012
Dokument oglądany 701 razy