bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie:


1. Konsultacji pracowników ZOZ MSWiA w Rzeszowie po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał

2. Wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego

3. Wykonywania świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Psychologicznej

4. Wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dla Poradni Badań Profilaktycznych MSWiA w Sanoku:


5. Diagnostyki laboratoryjnej

6. Badań EKG

 7. Badań RTG

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:

Pkt 1 - 3 od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Pkt 4      od 01.01.2012 r. do 30.04.2012 r.

Pkt 5 - 7 od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 07.12.2011r.
do godz. 12.00
w Sekretariacie Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 07.12.2011r.
o godz. 12.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

UMOWA - Badania

UMOWA - Do ekspozycji zawodowej na krew

UMOWA - Poradnia Zdrowia Psychicznego

UMOWA - POZ

UMOWA - Psycholog

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany 856 razy