bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie w następującym zakresie:

1.     Badania izotopowe
2.     Badania urodynamiczne
3.     Kapilaroskopia
4.     Badania cytologii ginekologicznej
5.     Badania histopatologiczne
6.     Badania EMG
7.     Wzrokowe potencjały wywołane
8.     Sekcja zwłok
9.     Mammografia haczykowanie
10.    Mammografia
11.    Tomografia komputerowa
12.    Rezonans magnetyczny
13.    Angiografia
14.    Densytometria
15.    Palestezjometria
16.    Badania w kierunku gruźlicy i kontroli biologicznej autoklawów
17.    Bronchoskopia
18.    Światłolecznictwo terapeutyczne lampa UVA i UVB.
19.    Tympanogram
20.    Konsultacje torakochirurgiczne

      Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert" wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 18.03.2013 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

      Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 18.03.2013 r. o godz. 11.45.


Udzielający zamówienia informuje, iż w dniu 15.03.2013 r. wpłynęło pismo z prośbą o wprowadzenie zmian
w projekcie umowy. W związku z tym Udzielający zamówienia zamieszcza obowiązujący projekt umowy z wprowadzonymi zmianami
.


 Rozstrzygnięcie konkursu


Wzór_-_umowa_badania (po zmianach)

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór_-_umowa_badania


 1.Badania izotopowe

2.Badania urodynamiczne

3.Kapilaroskopia

4.Badania cytologii ginekologicznej

5.Badania histopatologiczne

6.Badania EMG

7.Wzrokowe potencjały wywołane

8.Sekcja zwłok

9.Mammografia haczykowanie

10.Mammografia

11.Tomografia komputerowa

12.Rezonans magnetyczny

13.Angiografia

14.Densytometria

15.Palestezjometria

16.Badania w kierunku gruźlicy i kontroli biologicznej autoklawów

17.Bronchoskopia

18.Światłolecznictwo terapeutyczne lampa UVA i UVB.

19.Tympanogram

20.Konsultacje torakochirurgiczne

 

 

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 12.03.2013
Dokument oglądany 852 razy