bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich w Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Rzeszowie oraz pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie

następujących świadczeń zdrowotnych:

  1. 1. Wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich w Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej

MSWiA w Rzeszowie

  1. 2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala

MSWiA w Rzeszowie

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte

od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem

„Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 21.10.2011 r.

do godz. 12.00 w Kancelarii Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 21.10.2011r.

o godz. 12.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia

terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Ogłoszenie

Specyfikacja

Umowa - WKL

Umowa - Dyżury

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 17.10.2011
Dokument oglądany 1949 razy