bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Przychodni w Krośnie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Przychodni w Krośnie w następującym zakresie:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

a) Poradni Położniczo-Ginekologicznej,
b) Poradni Otolaryngologicznej,
c) Poradni Okulistycznej,
d) Poradni Chirurgii Ogólnej,
e) Poradni Dermatologicznej,
f) Poradni Neurologicznej.


Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 08.02.2013 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 08.02.2013 r. o godz. 11.45.

 Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu

Wzór-umowa poradnie

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 24.01.2013
Dokument oglądany 733 razy