bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie w zakresie Poradni Psychologicznej i Chorób Płuc

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie w następującym zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Psychologicznej.
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Płuc.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 12.12.2012 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 12.12.2012 r. o godz. 11.45.

Roztrzygnięcie

Specyfikacja

Wzór_-_umowa_zlecenia_Poradnia_Psychologiczna

Wzór_-_umowa_Poradnia_Chorób_Płuc

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 06.12.2012
Dokument oglądany 957 razy