bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Poradni Badań Profilaktycznych MSWiA w Sanoku oraz dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1)    dla Poradni Badań Profilaktycznych MSWiA w Sanoku:

a) przez lekarza w zakresie medycyny pracy

b) przez pielęgniarkę w zakresie medycyny pracy

2) dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie:

a) przez lekarza w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte
pkt 1) od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.

pkt 2) od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.  

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 27.09.2011 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 27.09.2011r.
o godz. 12.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Specyfikacja

Umowa - Poradnia Badań Profilaktycznych - Lekarz

Umowa - Poradnia Badań Profilaktycznych - Pielęgniarka

Umowa - POZ

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 12.09.2011
Dokument oglądany 791 razy