bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania specjalistycznych świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

udzielanie specjalistycznych świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym SP ZOZ MSW w Rzeszowie
w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 30.07.2012 r. do godz. 11.45 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 30.07.2012 r. o godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu

 Specyfikacja

Wzór - umowa - świadczenia specjalistyczne

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 30.07.2012
Dokument oglądany 708 razy