bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Krośnie:

1. wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu:

2. wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy
3. wykonywanie świadczeń przez pielęgniarkę medycyny pracy

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Dębicy:

4. wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy
5. wykonywanie świadczeń przez pielęgniarkę medycyny pracy

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Mielcu:

6. wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy
7. wykonywanie świadczeń przez pielęgniarkę medycyny pracy

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 22.06.2012r. do godz. 11.45 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 22.06.2012r. o godz. 12.00.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Specyfikacja

WZÓR - umowa - badania i orzeczenia lekarskie

WZÓR - umowa zlecenie - badania i orzeczenia lekarskie

WZÓR - umowa zlecenie - świadczenia pielęgniarki

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 11.06.2012
Dokument oglądany 942 razy