bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu, Poradni Badań Profilaktycznych w Dębicy oraz Poradni Badań Profilaktycznych w Mielcu

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu

1. audiogram2. RTG klatki piersiowej

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Dębicy

3. diagnostyka laboratoryjna

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Mielcu

4. diagnostyka laboratoryjna
5. RTG klatki piersiowej
6. EKG z opisem
7. audiogram
8. spirometria

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 22.06.2012r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 22.06.2012r. o godz. 12.15.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Aneks do rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Specyfikacja

WZÓR - Umowa

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 11.06.2012
Dokument oglądany 750 razy