bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii w Poradni Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA w Rzeszowie oraz psychologa w Poradni Psychologicznej ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1)         przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii w Poradni Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA w Rzeszowie,

2)         przez psychologa w Poradni Psychologicznej ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte

pkt 1) od 25.08.2011 r. do 31.01.2012 r.

pkt 2) od 01.09.2011 r. do 31.01.2012 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 19.08.2011 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 19.08.2011r. o godz. 12.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia

terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja

Zarządzenie

Umowa - Psycholog

Umowa - Poradnia Chirurgiczna

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 09.08.2011
Dokument oglądany 756 razy