bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

a) wykonywanie zdjęć RTG przez technika elektroradiologa
b) wykonywanie USG
c) wykonywanie USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu
d) wykonywanie badań i orzeczeń w Poradni BadańProfilaktycznych
e) wykonywanie badań i orzeczeń dla potrzeb Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
f) udzielanie porad lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej
g) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Pulmunologicznej

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 24.05.2012r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 24.05.2012r. o godz. 11.45.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Specyfikacja

Wzór umowy - Poradnia Pulmunologiczna

Wzór umowy - Poradnia Badań Profilaktycznych

Wzór umowy - porady lekarskie w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

Wzór umowy - RTG

Wzór umowy - USG

Wzór umowy - WKL

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 15.05.2012
Dokument oglądany 704 razy