bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu, Dębicy, Tarnobrzegu

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

1. Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu: 
a) badania psychologiczne dla kierowcy
b) diagnostyka laboratoryjna
c) spirometria
d) badania EKG
2. Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Dębicy:
a) badania RTG
b) spirometria
3. Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Tarnobrzegu:
a) badania RTG
b) audiometr
c) spirometria
d) badania psychologiczne
e) diagnostyka laboratoryjna
f) badania psychologiczne dla kierowcy

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 21.05.2012r.  do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 21.05.2012r. o godz. 11.45.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Specyfikacja

WZÓR - Umowa - Badania

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany 815 razy