bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie oraz dla Przychodni MSW w Krośnie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

2. pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć

3. wykonywanie badań i orzeczeń lekarskich z zakresu Medycyny Pracy

dla Przychodni MSW w Krośnie:

4. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 24.04.2012r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 24.04.2012r. o godz. 11.45.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygniecie konkursu

Specyfikacja

WZÓR - Umowa POZ Rzeszów

WZÓR - Umowa POZ Krosno

WZÓR - Umowa Medycyna Pracy

WZÓR - Umowa Dyżury

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 17.04.2012
Dokument oglądany 788 razy