bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

dla ZOZ MSWiA w Rzeszowie

1. Badania izotopowe

2. Badania urodynamiczne

3. Kapilaroskopia

4. Badania cytologii ginekologicznej

5. Badania histopatologiczne

6. Badania EMG

7. Sekcja zwłok

8. Mammografia haczykowanie

9. Mammografia

10. Tomografia komputerowa

11. Rezonans magnetyczny

12. Angiografia

13. Densytometria

14. Palestezjometria

15. Badania w kierunku gruźlicy i kontroli biologicznej autoklawów

16. Bronchoskopia

17. Światłolecznictwo terapeutyczne lampa UVA i UVB

18. Konsultacje torakochirurgiczne

19. Konsultacje laryngologiczne

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 26.03.2012r.
do godz. 11.00
w Sekretariacie Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 26.03.2012r.
o godz. 11.15.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Specyfikacja

Umowa - wzór - badania Rzeszów

1. Badania izotopowe
2. Badania urodynamiczne
3. Kapilaroskopia
4. Badania cytologii ginekologicznej
5. Badania histopatologiczne
6. Badania EMG
7. Sekcja zwłok
8. Mammografia haczykowanie
9. Mammografia
10. Tomografia komputerowa
11. Rezonans magnetyczny
12. Angiografia
13. Densytometria
14. Palestezjometria
15. Badania w kierunku gruźlicy i kontroli biologicznej autoklawów
16. Bronchoskopia
17. Światłolecznictwo terapeutyczne lampa UVA i UVB
18. Konsultacje torakochirurgiczne
19. Konsultacje laryngologiczne

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 14.03.2012
Dokument oglądany 1548 razy