bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Techników Elektroradiologii w Pracowni Rentgenodiagnostyki Szpitala MSWiA w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Techników Elektroradiologii w Pracowni Rentgenodiagnostyki Szpitala MSWiA w Rzeszowie.


Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od 15.07.2011 r. do 30.06.2012 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 06.07.2011 r. do godz. 9.00 w Kancelarii Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 06.07.2011r. o godz. 9.10.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie

Umowa

SpecyfikacjaOpublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany 770 razy